اطلاعیه

 

 

 

خبر ها

PSWC 2020 Virtual Promotion
(تاریخ : سه شنبه 1399/6/11 )
پیام تبریک روز داروساز
(تاریخ : چهارشنبه 1399/6/5 )
FIP Virtual 2020 promotion
(تاریخ : پنجشنبه 1399/5/23 )
دستورالعمل های کووید 19
(تاریخ : شنبه 1399/1/30 )
خبرها

شماره تاریخ نگارش عنوان شمارنده
1
سه شنبه 1399/6/11
154 نفر
2
چهارشنبه 1399/6/5
166 نفر
3
پنجشنبه 1399/5/23
213 نفر
4
پنجشنبه 1399/4/5
410 نفر
5
شنبه 1399/1/30
668 نفر
6
دوشنبه 1399/1/11
627 نفر
7
پنجشنبه 1398/9/21
1022 نفر
8
چهارشنبه 1398/8/15
991 نفر
9
جمعه 1398/8/3
996 نفر
10
یکشنبه 1398/7/14
934 نفر
11
سه شنبه 1398/5/15
1076 نفر
12
دوشنبه 1398/4/10
1350 نفر
13
یکشنبه 1397/11/21
1495 نفر
14
شنبه 1397/10/29
1557 نفر
15
یکشنبه 1397/9/25
1166 نفر
16
جمعه 1397/9/23
1386 نفر
17
سه شنبه 1397/4/26
1726 نفر
18
شنبه 1397/4/16
1687 نفر
19
سه شنبه 1396/12/29
1667 نفر
20
سه شنبه 1396/9/7
1691 نفر
21
یکشنبه 1396/8/7
1410 نفر
22
شنبه 1396/6/11
1511 نفر
23
پنجشنبه 1396/5/26
1427 نفر
24
سه شنبه 1396/5/3
1666 نفر
25
سه شنبه 1396/1/29
1916 نفر
26
سه شنبه 1395/11/19
2133 نفر
27
سه شنبه 1395/11/19
2247 نفر
28
سه شنبه 1395/11/19
2945 نفر
29
سه شنبه 1395/11/19
1826 نفر
30
شنبه 1395/11/9
1609 نفر
12